SOCIOS

  • Real Academia Galega (RAG)
    Constituída en 1906, esta institución ten como finalidade principal velar polos dereitos da lingua galega e defender e promover o seu uso
  • Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicacións de Galicia
    Representa os intereses dos titulados en Enxeñería de Telecomunicacións galegos.
  • Asociación de Editores de Galicia
    Entidade que agrupa ás editoriais galegas e que traballa na defensa, promoción e difusión da edición de libros na nosa lingua.
  • Consello da Xuventude de Galicia
    Entidade institucional creada co obxectivo de artellar unha política global para a mocidade. Composta por 22 asociacións xuvenís, o CXG é unha entidade de Dereito Público e con personalidade xurídica propia.
  • Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia
    Entidade creada no ano 2000 coa finalidade de agrupar aos/ás xornalistas de Galicia, poñelos/as en contacto, ofrecerlles unha serie de servizos e vantaxes colectivas e defender os dereitos comúns da profesión.
  • Empresas Galegas Adicadas a Internet (EGANET)
    Asociación sen ánimo de lucro creada no ano 2000 e formada pro empresas e profesionais galegos do sector de Internet e as novas tecnoloxías.
  • Galicia Hoxe
    Xornal galego publicado en Santiago de Compostela e editado por Editorial Compostela. Apareceu en xaneiro de 1994 coa cabeceira O Correo Galego e no 2003 cambiou o seu nome polo actual. É o primeiro diario en galego.
  • ISOC
    Constitúe a representación oficial da Internet Society en Galicia e sirve de canle para a distribución de información fiable sobre Internet e actúa como organización autorizada nos organismos internacionais que administran e planifican a operación da Internet globalmente
  • Asociación de fillos de Galicia
    Comunidade virtual na que se dan cita os usuarios da rede que teñen en común o feito de ser descendentes de emigrantes galegos/as. Configúrase coma un centro galego virtual en Internet.
  • Idesga Galego21.net
    Plataforma que engloba os esforzos do voluntariado, de entidades privadas e entidades públicas para conseguir ter programas e ferramentas en galego e normalizar o noso idioma no ámbito das novas tecnoloxías (sacado da súa páxina)
  • A Mesa pola Normalización Lingüística
    Plataforma independente, plural e apartidaria que ten como único obxectivo a promoción do uso do galego en todos os ámbitos da vida social propios de calquera idioma.
  • Universidade de Santiago de Compostela
    Con máis de 500 anos de existencia, é unha institución con vocación de futuro, con dous campus (Santiago e Lugo) e máis de 30.000 estudantes.
  • A Nosa Casa de Galicia (París)
    Agrupación de emigrantes que xurdiu en París en 1997 co fin de divulgar a identidade e a cultura galegas. O seu portal naceu ao abeiro do proxecto GaliciaAberta.
  • A Nosa Galiza de Xenebra (Suiza)
    Establecido en Xenebra desde 1967, este centro cultural galego leva a cabo todo tipo de actividades: baile tradicional galego, cantareiras, bolillos, teatro, exposicións, conferencias, etc...
  • A Peneira
    Xornal galego de periodicidade quincenal e información xeral que se centra especialmente nas comarcas do Condado, A Paradanta e no sur de Pontevedra.
  • AGAPI
    Asociación constituída en 1994 que agrupa a case todas as empresas relevantes da produción audiovisual e multimedia de Galicia.
  • AGASOL
    Agasol é unha asociación de empresas para intentar acadar maiores oportunidades denegocio, exercer como interlocutores do sector e promocionar un modelo de sociedade do coñecemento.
  • Agora País Llionés
    Organización leonesa autónoma, de carácter asembleario e participativo, constituída sobre a base dun abanico de sensibilidades de esquerda que teñen como fundamento uns obxectivos comúns.
  • Agrupación Cultural GAlega Saudade, Barcelona
    Agrupación de emigrantes que naceu en Barcelona en 1982 co fin de divulgar a identidade e a cultura galegas. Está integrada na comunidade virtual GaliciaAberta.
  • Agrupación de Hijos de Galicia en Sestao
    Institución creada por emigrantes galegos/as en Sestao en 1952 para divulgar a identidade e a cultura galegas. A súa web está integrada na comunidade virtual GaliciaAberta.
  • Algueirada S.L
    Empresa de xestión cultural baseada na utilización de novas tecnoloxías dixitais, na creatividade e no factor humano.
  • AME
    AME é unha organización xurdida para coordinar a acción empresarial dos medios escritos de información xeral que se expresan en lingua galega.
  • Asociación de Amigos do patrimonio de Castroverde
    Blog desta asociación que divulga e defende o patrimonio cultural, de natureza, artístico, monumental e das tradicións populares do concello lucense de Castroverde.
  • Asociacion Cultural "A Voz de Vilalba"
    Desde febreiro de 2008, o blog desta asociación, no que colaboran os tres fundadores da Voz de Vilalba en papel, recolle información e comentarios das novas locais, así como moitas referencias a esa primeira época en papel.
  • Asociación Cultural Arumes do Corgo
    A través do seu blog, a Asociación Cultural Arumes do Corgo fai visibles na rede, desde o ano 2008, todas as actividades culturais, deportivas... que organiza, os seus manifestos, etc...
  • Asociación Cultural Komunikando.net
    Punto de encontro da música galega non subvencionado e foro de debate para cuestionar o panorama vixente, recoñecer carencias e crear unha base estructural.
  • Asociación Cultural PX
    Asociación Cultural Ventiños da Ponte
  • Asociación da 3ª Idade Nevox
    Asociación da 3ª idade vencellada ao Centro Veciñal e Cultural de Valladares, en Vigo.
  • Asociación de Enxeñeiros en Informática de Galicia
    Asociación profesional sen ánimo de lucro que agrupa aos Enxeñeiros en Informática e Enxeñeiros Técnicos en Informática de Galicia.
  • Asociación de Mulleres Pedra Vella
    A Asociación de Mulleres "Pedra Vella", integrada na "Rede de axuda a mulleres maltratadas" presta, de forma persoal, gratuíta e anónima, servizos sociais, sanitarios, formativos, asesoría xurídica e orientación laboral, entre outros.
  • Asociación Ghandalf
    Un dos obxectivos da Asociación Ghandalf, constituída en xaneiro de 2009, é colaborar na construción dunha sociedade do coñecemento baseada nos principios de libre acceso e uso do software e da información.
  • Asociación O FErvedoiro
    Asociación cultural de Cuntis que ten por obxectivo, entre outros, concienciar de que debemos respectar o noso patrimononio histórico, artístico, etnográfico, etc... porque é a herdanza colectiva de todos e todas
  • Asociación O.R.A.L de Galicia
    Entidade sen ánimo de lucro de ámbito galego fundada o 17 de maio de 1997 en Vigo por un grupo de persoas interesadas na conservación das tradicións populares improvisadas de carácter oral.
  • Asociación Xuvenil "Xuntanza Xuvenil" de Valladares
    Asociación xuvenil vencellada ao Centro Cultural e Veciñal de Valladares, en Vigo.
  • Asociación Xuvenil Amencer
    Asociación xuvenil que leva traballando en Ourense desde 1987 no eido do tempo libre con nenos/as, adolescentes e mozos/as desa cidade.
  • Asociación Xuvenil Avelaíña
    Colectivo de mozos deste concello de Pontevedra que se adica, principalmente, a dinamizar a zona con actividades lúdicas e culturais para xente nova. Velaquí a súa páxina no Facebook.
  • Aula Castelao
    Constituída formalmente en Pontevedra en 1983, ten por obxectivos a renovación temática e metodolóxica no campo da Filosofía -prestando especial atención ao profesorado do ensino medio, e a normalización da lingua galega, principalmente no ensino.
  • Casa de Galicia en Gipuzkoa
    Concibe que o futuro dos centros galegos xa non pode asentarse en xogos florais e danzas folclóricas, senón que o seu futuro está en ser Embaixadas Culturais de Galicia. Mostra Galicia na terra que os acolleu e amósalle esta última aos viaxeiros e viaxeiras de Galicia que chegan a visitala.
  • Asociación Xuvenil PX-Ponte do Porto
    Asociación xuvenil da Ponte do Porto, no concello de Camariñas.
  • Centro Alma Gallega de Montevideo
    Centro galego na cidade de Montevideo, Uruguay.
  • Cenro Arzuano Mellidense (buenos Aires)
    Centro galego na cidade de Bos Aires (Arxentina).
  • Centro Culturala A.R. de Valladares
    O Centro Cultural, Artístico e Recreativo de Valladares, vencellado ao Centro Veciñal e Cultural da mesma parroquia, ofrece diversas actividades do ámbito da cultura e arte.
  • Centro de Estudios e Documentación Blas Espín
    Centro que traballa na defensa do patrimonio subacuático.
  • Centro de Supercomputación de Galicia
    Centro de cálculo, comunicacións de altas prestacións e servicios avanzados da Comunidade Científica Galega, sistema académico universitario e do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.). (C.S.I.C)
  • Centro Galego de Bruxelas
    Asociación cultural nada en 1979 que reúne aos/ás galegos/as residentes en Bélxica. Entre os seus obxectivos está promover e protexer a cultura e o folklore galegos e consolidar os vencellos de axuda e solidariedade entre galegos/as.
  • Centro Galego de Xubilados e pensionados da República Arxentina
    Centro Galego da localidade de Avellaneda, en Arxentina.
  • Centro Galego de Zug
    Desde o ano 1990, este centro mantén o firme e decidido compromiso de divulgar a orixe e identidade galegas, desenvolvendo actividades de divulgación da idiosincrasia, cultura e costumes galegas entre seus socios/as, novas xeracións e público en xeral.
  • Centro Galicia de Buenos Aires
    Naceu en 1979 coa consigna fundamental de unir aqueles esforzos propagados dentro da comunidade galega, elaborando un proxecto común de crecemento defendendo os valores e identidade de orixe.
  • Centro Galego de Álava
    Centro galego constituído en 1955 que ten por obxectivos manter vivo o patrimonio cultural galego e ser un enclave para impulsar a simbiose entre os principios socioculturais de Vitoria e Álava e o sentir galego de calquera parte do mundo.
  • Centro Gallego de Mar del Plata (Arxentina)
    Centro galego que leva a cabo diversas actividades para todos/as os/as galegos/as e descendentes de galegos/as residentes en Mar del Plata. Destacan a súa escola de gaitas e os obradoiros de lingua e literatura galegas que imparten.
  • Centro Gallego de Mar del Plata (Arxentina)
    Centro galego que leva a cabo diversas actividades para todos/as os/as galegos/as e descendentes de galegos/as residentes en Mar del Plata. Destacan a súa escola de gaitas e os obradoiros de lingua e literatura galegas que imparten.
  • Centro Gallego de S.M. Cultural y Deportivo Comodoro Rivadavia (Arxentina)
    Centro fundado en 1923, na actualidade conta con arredor de 250 socios.
  • Centro Veciñal e Cultural de Valladares
    Centro veciñal e cultural da parroquia de Valladares, en Vigo, que ofrece actividades musiciais e tradicionais, formativas, físicas e formativas.
  • Colectivo Lúa Meiga
    Asociación constituída no ano 2008 cuxos obxetivos pasan pola dignificación da música e cultura tradicional de Galiza, a defensa da lingua galega e a normalización da nosa tradición prinicipalmente poñendo a música e cultura tradicional no cerne dos mellores momento de lecer. O festival Noite da Lúa Meiga pretende ser a súa aposta neste senso.
  • Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
    Creado en 1973 para ofrecer, ademais dos servizos obrigatorios que lle corresponden como colexio profesional, información xeral e periódica, edición de libros, arquivo histórico, exposicións, asesoramento xurídico e tecnolóxico, cursos, premios e bolsas.
  • Colexio Oficial de Enxeñerios Técnicos Industriais de A Coruña
    Corporación que vela polos dereitos, deberes e prestixio da profesión de Enxeñeiro Técnico Industrial na provincia de A Coruña, con sedes en A Coruña, Santiago e Ferrol.
  • Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia
    Organización profesional dos/das protésicos/as dentais que exercen en Galicia. A súa sede está en Santiago de Compostela.
  • Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
    Constituído formalmente en decembro de 2007, o CPEIG pretende ser o medio a través do cal os profesionais do sector poden participar no ordenamento e regulación do ámbito da enxeñaría en informática.
  • Concello de Redondela
    Concello pertencente á mancomunidade de Vigo, na provincia de Pontevedra, con 29.864 habitantes e unha extensión de 51,9 quilómetros cadrados.
  • Concello de Rianxo
    Vila natal de Castelao e Rafael Dieste, está situada na comarca do Barbanza e conta con máis de 11.000 habitantes.
  • Confederación Intersindical Galega (CIG)
    Organización sindical de clase, de orientación nacionalista, fundada en 1994 mediante a fusión da Confederación Xeral de Traballadores Galegos e a Intersindical Nacional dos Traballadores Galegos.
  • Consello da Avogacía Galega
    Órgano superior da administración colexial da avogacía de Galiza, conformado polos seus sete colexios de avogados (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago e Vigo).
  • Consello da Cultura Galega
    Cun carácter de órgano asesor e consultivo, con capacidade de iniciativa, investigación e organización, ao Consello da Cultura Galega compételle a defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego. Está composto por representantes de entidades e por personalidades sobranceiras dos diversos campos da cultura galega
  • Coordenadora de Equipas de Normalización Ferrolterra
    Constituída no concello de Ferrol, pretende coordinar as diferentes equipas de normalización lingüística dos centros educativos da zona para planifificar actividades en torno á normalización da lingua galega.
  • Coordinadora De Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL)
    Asociación de carácter non lucrativo de ámbito galego creada en 1996 co obxectivo xeral de procurar paliar as principais eivas no traballo de normalización lingüística en Galiza.
  • Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística
    Formada en 2009 por equipos de centros públicos, privados e concertados de todo Galicia para fomentar o galego na comunidade educativa e no contorno social.
  • CRTVG
    Ente público con personalidade xurídica propia creado polo Parlamento de Galicia en 1984 co obxectivo de pór en funcionamiento, xestionar, e explotar os medios de comunicación públicos galegos.
  • Dinahosting S.L.
    Empresa que proporciona servizos integrais de Internet: hosting, rexistro de dominios e servidores dedicados, desenvolvendo a súa propia tecnoloxía.
  • Edicións Espontáneas
    Editorial especializada en publicacións sobre arquitectura e transformación do territorio.
  • Edicións Positivas
    Editorial fundada en 1990 e dedicada á narrativa, á poesía e ao ensaio escritos nas linguas galega e portuguesa.
  • Editorial Compostela SA
    Fundada en 1878, edita en castelán e galego.
  • Eixo Atlántico
    Asociación de carácter transfronteirizo que integra as 34 principais cidades da euro-rexión Galicia-Norte de Portugal. Naceu en 1992 baixo os auspicios da Unión Europea.
  • Emisoras Municipais Galegas (EMUGA)
    Entidade que agrupa as emisoras municipais de Fene, Redondela, Foz, Eume, Arzúa, Allariz, Ordes, Terra Cha, Boiro, Culleredo, Cerceda, Sada e Negreira.
  • Escola de Tempo Libre Paspallás
    Ecola constituída como un centro plural, aberto e participativo para a formación, especialización, actualización e preparación de educadores/as e animadores/as para as actividades de lecer da mocidade e infancia, así como a ocupación do tempo libre.
  • Federación de Libreiros de GAlicia
    Defende os intereses colectivos do sector libreiro de Galicia e entre os seus obxectivos está o de intensificar o crecemento de lectores con campañas publicitarias e outras formas de fomento da lectura.
  • Federación de Sociedades Galegas na Suiza
    Fundada en 1980, a federación agrupa a nove centros galegos de Suíza e conta con 3.000 socios/as aproximadamente.
  • Federación francesa de gaiteiros e de culturas galegas e celtíberas "Os Galaicos"
    Fundada en 2006 co obxectivo de reunir asociacións, gaiteiros, bailaríns, percusionistas e namorados de Galicia e da cultura celta, para promover, difundir e desenvolver a música e os bailes tradicionais de Galicia. Ten a súa sede en Francia.
  • Fundación para o fomento da calidade industrial e desenvolvemento de Galicia
    Constituída en 1996, o seu obxectivo principal é promover a difusión e a aplicación de políticas en materia de calidade, tecnoloxía e innovación, recibindo adicionalmente a encomenda de xestión de infraestructuras tecnolóxicas.
  • Fundación Xeito Novo de Cultura Galega (Buenos Aires)
    Centro galego fundado en Bos Aires en 1984 para contribuir á difusión da cultura galega por medio dos seus grupos artísticos e de traballos de investigación. Organiza charlas e debastes sobre diferentes temas vencellados á cultura de Galicia.
  • Galizaelectronica.com
    Primeira páxina web galega con información sobre música electrónica (discos, concertos, festas, DJ's, biografías,etc.) escrita en galego.
  • GlobalNovaTrade
    GlobalNovaTrade é unha empresa dixital de Comercio Exterior. Cun perfil altamente multicultural e multidisciplinar, o seu principal obxectivo é fomentar a internacionalización das PEMEs ibéricas a través das novas tecnoloxias.
  • Grupo Código Cero Comunicación
    Revista e portal de novas tecnoloxías de Galicia, con periodicidade mensual e diaria respectivamente.
  • Hospedaxes Galicia
    Empresa coruñesa fundada no ano 2005 coa misión de asesorar a empresas relacionadas co desenvolvemento web. Ofrece ervizos como hosting, rexistro de dominios, programación e deseño web, mantemento e consultoría en marketing dixital.
  • Host Europe Iberia SLU (antes RedCoruna SLU)
    Opera desde o 2002 como proveedor de aloxamento web, xestión de dominios e servidores dedicados.
  • Hostigal
    Empresa que opera desde o 2005 como proveedora de aloxamento web, rexistro de dominios, servidores adicados,etc., e outros servizos como asesoramento e deseño web.
  • I.E.S. Gregorio Fernández (Sarria-Lugo)
    Centro creado en 1975, sendo en principio un Instituto de Formación Profesional. No curso 98-99 comezou a impartir a ESO e posteriormente incorporou outros estudos.
  • Interdix Galicia
    Empresa presente en Internet desde o 2000 coas plataformas "galiciadigital.com e "galiciadigital.net” e con máis de 20 portais de contidos propios que abarcan os máis diversos temas.
  • Inxenio Internet Consulting S.L.
    Empresa que centra a súa labor arredor do mundo de Internet, achegando solucións personalizadas e escalables baseadas nas necesidades do cliente. Ofrece un amplo abano de servizos relacionados con Internet.
  • Museo do Pobo Galego
    Creado en 1976 cos obxectivos de investigar, conservar, divulgar, defender e promover a cultura galega en todos os seus ámbitos; e concretamente crear e desenvolver un museo ao servizo destes obxectivos.
  • Nova Escola Galega
    Asociación constituída en Santiago de Compostela que aposta pola renovación pedagóxica da lingua galega.
  • Openhost S.L.
    Empresa especializada no desenvolvemento de software a medida, consultoría e migracións a tecnoloxías abertas.
  • Ozono Multimedia
    Empresa de novas tecnoloxías baseada no Milladoiro (Ames) que traballa en eidos como a programación, internet e sistemas informáticos.
  • Patronato da Cultura Galega
    Fundado en 1964 en Montevideo coa fin de contribuír á promoción da cultura galega e a favorecer a integración doss emigrantes na sociedad uruguaia.
  • Peña de Galicia en California
    Centro galego de California (LA), nos Estados Unidos.
  • Peña Galega da Casa de España de Río de Janeiro
    Fundada en 1983, resultante da fusión entre o Centro Espanhol de Rio de Janeiro, e a Casa de Galicia da mesma cidade brasileira.
  • Pexego Sistemas Infromáticos
    Empresa baseada en Lugo que naceu como Iniciativa Empresarial de Base Tecnolóxica dende a Universidade de Santiago e que traballa en eidos como, por exemplo, o software libre, o multimedia e a teleformación.
  • Ponte...nas Ondas
    Experiencia de comunicación que fomenta a interacción entre centros educativos, galegos e portugueses e doutras partes do mundo para poñer en valor a cultura común galego-portuguesa e buscar elementos culturais transfronteirizos.
  • Proxecto Trasno
    Proxecto Trasno é unha comunidade aberta de voluntarios que ten como fin cívico a localización de software libre ao galego e o apoio aos tradutores. O proxecto nace no ano 2000 e dende o 2009 formalízase como unha asociación de promoción e difusión de software libre adaptado as necesidades e requerimentos lingüísticos dos galegofalantes.
  • Quobis Networks S.L.
    Enxeñería de telecomunicacións especializada en ofrecer solucións profesionais e innovadoras a operadoras, grandes contas, defensa e administración pública.
  • Rei Zentolo
    Tenda considerarada referencia galega en deseño de camisetas, que leva anos enxalzando nas súas creacións a cultura, arte e retranca galega.
  • Seminario de Lingüística Informática (Universidade de Vigo)
    A súa web ofrece diversos recursos públicos de tecnoloxía lingüística, como o tradutor automático español galego OpenTrad-apertium, o corrector ortográfico en liña de galego OrtoGal e o Dicionario CLUVI inglés-galego.
  • Sindicato de Xornalistas de Galicia
    Primeiro sindicato creado, por e para os profesionais da comunicación galegos/as, no ano 2005. É unha organización independente e apolítica.
  • Universidade da Coruña
    Fundada en 1989, a Universidade da Coruña é unha universidade pública con campus nas cidades de A Coruña e Ferrol.
  • Universidade de Vigo
    Fundada en 1990, a Universidade de Vigo é unha universidade púbicoa con campus nas cidades de Vigo, Ourense e Pontevedra.
  • Xurimaru Servizos de Comunicación
    Consultoría de comunicación baseada no Milladoiro (Ames) que traballa en eidos como mercadotecnia, deseño, programación e xestión en redes sociais.
  • Xuventude de Galicia- Centro Galego de Lisboa
    Fundado en novembro de 1908, constitúe unha asociación de persoas interesadas en desenvolver a cultura galega en todas as súas manifestacións.

Socios actuaIS

Formulario de adhesión

Se queres ser membro da Asociación PuntoGal e formas parte dunha entidade con personalidade xurídica e capacidade de obrar e traballades no fomento da lingua e cultura galega, sigue os seguintes pasos:
  • Descarga e cubre o documento de adhesión,
  • Enche o seguinte formulario e envía adxunto a seguinte documentación:
    • Documento de adhesión rubricado e debidamente cuberto.
    • Documento interno (certificado da asemblea, da xunta de accionistas, etc.) no que figure a aprobación sumarse á Asociación puntoGAL.
    • O nome dos tres socios da Asociación puntoGAL que emiten informe favorábel á adhesión


* Campos requeridos